ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ

ΤΕΕ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ


ΤΟ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ

ΜΑΘΗΤΕΙΑ είναι η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, που απευθύνεται σε νέους και νέες, αποφοίτους τουλάχιστον Γυμνασίου και ηλικίας μέχρι 18 και σε ορισμένες ειδικότητες μέχρι 23 ετών και συνδυάζει τη θεωρητική εκπ/ση του μαθητή στο Σχολείο και την πρακτική του άσκηση σε χώρους εργασίας.

Σε όλη την Ελλάδα ένα ευρύ δίκτυο σχολών Τ.Ε.Ε. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., δίνει την δυνατότητα εκπαίδευσης πάνω σε σύγχρονες ειδικότητες και ταυτόχρονα παρέχει άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Η νέα και ο νέος μπορεί :
· Να εκπαιδευτεί σε δυναμικές ειδικότητες που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας
· Να ασκηθεί στην ειδικότητά του στους τόπους εργασίας, μέσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Τα Τ.Ε.Ε. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. παρέχουν :
· Αμοιβή για τους εκπαιδευόμενους, · Ασφάλιση Δωρεάν βιβλία,  Μαθητικές εστίες, · Επαγγελματική κατοχύρωση

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
α) Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου, η Πιστοποιητικό Σπουδών, η οποιονδήποτε άλλο Σχολικό Τίτλο, ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕ ΒΑΘΜΟ.
β)Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.
γ)Επίσημα έγγραφα, ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφά τους, που να αποδεικνύουν τα δηλωθέντα από τον υποψήφιο στην αίτησή του, σχετικά με την οικογενειακή, κοινωνική και οικονομική του κατάσταση.

Αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι, που θα υποβάλουν εκπρόθεσμα, αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά ανεπικύρωτα.

Οποιαδήποτε παραποίηση διαπιστωθεί στον Τίτλο Σπουδών ή σε λοιπά δικαιολογητικά, θα σημάνει τον αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής, πέραν των ποινικών κυρώσεων, που προβλέπονται για παραποίηση ή πλαστογραφία Δημοσίου εγγράφου.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η Δ/νση της ΕΚΠ/ΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ στο δεύτερο 10-ήμερο του Σεπτεμβρίου καταρτίζει και ανακοινώνει πίνακα αξιολόγησης κατά ειδικότητα με μοριοδότηση, αφού λάβει υπόψη τα παρακάτω:

Βαθμό Τίτλου Σπουδών - θα υπολογίζονται τόσα μόρια, όσα ο βαθμός με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό.
Κοινωνικά Κριτήρια - τα μόρια θα υπολογίζονται αθροιστικά.
Πολύτεκνοι: 2 μόρια.

(Ζητείται : α) Πρωτότυπο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

Χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (κάτω των 2200000 δρχ. ): 1 μόριο
(Ζητείται εκκαθαριστικό Εφορίας φετινού ή περσινού οικονομικού έτους).
Ορφανοί από τον γονέα : 1 μόριο
Ορφανοί και από τους δύο γονείς : 3 μόρια

(Ζητείται Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίγραφο οικογενειακής μερίδας Δήμου ή Κοινότητας, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο ένας ή και οι δύο γονείς έχουν πεθάνει).

Οι παραπεμπόμενοι από Ιδρύματα : 1 μόριο

Ύπαρξη οικογενειακής επιχείρησης στην ειδικότητα, που έχει επιλέξει ο υποψήφιος : 2 μόρια

(Ζητείται Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό από Επιμελητήριο ή Επιθεώρηση Εργασίας ή Ασφαλιστικό φορέα (Τ.Ε.Β.Ε. κ.λ.π.), ότι υπάρχει οικογενειακή επιχείρηση στην ειδικότητα επιλογής του υποψηφίου).

Στον ΟΑΕΔ λειτουργούν 50 ΤΕΕ Μαθητείας Α΄ Κύκλου, με έδρα τους τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.
ΚΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Λεωφ. Άργους-Ναυπλίου/21100-ΤΙΡΥΝΘΑ, Τηλ:(27520) 26311

 

Τ.Ε.Ε. ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Τ.Ε.Ε. Ναυτικού & Ναυτιλιακού τομέα.

Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης (ΥΠΕΠΘ - Υπουργείο Γεωργίας).

Τ.Ε.Ε. Γεωργοτεχνικού τομέα (Υπουργείο Γεωργίας).

Τ.Ε.Ε. Ξυλογλυπτικής & Διακοσμητικής Επίπλου Καλαμπάκας (Υπουργείο Γεωργίας).

Μέσες Τεχνικές Επαγγελματικές Νοσηλευτικές Σχολές (Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας).

Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων (Υπουργείο Ανάπτυξης).

Μουσικές Σχολές – Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (Υπουργείο Πολιτισμού).

Σχολές Χορού – Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης (Υπουργείο Πολιτισμού).

Μουσικές Σχολές – Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (Υπουργείο Πολιτισμού).

Σχολές Χορού – Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης (Υπουργείο Πολιτισμού).

Κινηματογραφικές Ιδιωτικές Σχολές.

Προπαρασκευαστικό & Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου.

Λαμπριάδειος Οικοκυρική Σχολή

Σχολές Ελληνικού Κέντρου Δέρματος ΕΟΜΜΕΧ.

Εργαστήρια ταπητουργίας ΕΟΜΜΕΧ.

Εργαστήρια Μεταλλοτεχνίας, Ξυλογλυπτικής, Υφαντικής ΕΟΜΜΕΧ.

Διπλάρειος Τεχνολογική Σχολή (Ηλεκτρολογία – Ηλεκτρονική – Επιπλοποιία)

Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος.

 

 

[Αρχή] [Γραφείο ΣΕΠ] [Nέα] [Εξεταστέα Ύλη] [Βάσεις 2005] [Θέματα 2005] [AΕΙ - ΤΕΙ] [Μηχανογραφικό]