Εκπρόσωποι μαθητικής κοινότητας

1 5  Μ Ε Λ Ε Σ  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
 Γραμματέας α΄
 Γραμματέας β΄
 Ταμίας
 Σχολ. Εκπρόσωπος
 Μέλος
 Μέλος
 Μέλος
 Μέλος
 Μέλος
 Μέλος
 Μέλος
Μέλος
Μέλος